Wedstrijdreglement

WEDSTRIJDREGLEMENT  Kersenronde Mierlo 09 mei 2024

Art.1 – Organisatie

De  Kersenronde Mierlo 2024, hierna te noemen “de wedstrijd”, wordt op donderdag 09 mei 2024 georganiseerd door Stichting Wielerevenementen Mierlo in samenwerking met Stichting Wielpromotie Peelland, hierna te noemen “de organisatie”. De organisatie is tevens houder van de wedstrijdlicentie van de KNWU en de vergunningen en ontheffingen van de overheden. Deze licentie, vergunningen en ontheffingen zijn ter inzage beschikbaar bij de secretaris van de organisatie.

Art.2 – Deelname

Aan deze wedstrijd kan deelgenomen worden door individuele ploegen renner/rensters welke ingeschreven staan bij de KNWU en de KBWB. Het aantal deelnemer is maximaal 150 inschrijvingen per categorie.

De wedstrijd wordt verreden onder auspiciën en volgens de reglementen, jaarlijkse besluiten en nadere bepalingen en instructies van de K.N.W.U./U.C.I. Deze gelden voor zowel U23 Road Series voor mannen.

Art.2 .1- Route

De deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van: De reglementen, bepalingen en instructies van de K.N.W.U./U.C.I. en de organisatie. Alsmede van de te volgen route. De route wordt aangeduid door middel van richtingsborden. De renners dienen de officiële route af te leggen, zoals vermeld in de technische gids. Een renner, die de officiële route niet heeft afgelegd komt niet in aanmerking voor de prijzen en zal, behoudens ten genoegen van de wedstrijdcommissarissen aangetoond en door hen aanvaarde overmacht, niet verder mogen deelnemen. De organisatie stelt de wedstrijdleider, de wedstrijdcommissarissen en begeleiders op de hoogte als zich een routewijziging voordoet.

Bij de inschrijving tot  05 mei 2024 dienen renners, ploegleiders en mecaniciens hun licentie te tonen. Inschrijfgeld … euro per inschrijving.:  ………………………… t.n.v. Stichting Wielerevenementen Mierlo

Art.3 – Prijzenschema

Tijdens de wedstrijd geldt het K.N.W.U.-prijzenschema D, zoals vermeld in de jaarlijkse besluiten van de K.N.W.U./ U.C.I.-reglementen. Prijzengeld wordt na afloop van de wedstrijd per bank/ contant uitbetaald.

Art.4 – Rugnummers

Het uitreiken van de rugnummers en kaderplaatjes voor de U23 Road Series deze vindt plaats op donderdag 09 mei 2024  vanaf 08:15  uur tot uiterlijk 09:15 uur in de Permanence, welke is ondergebracht in Café De Koffer, Molenplein 2 te Mierlo. De rugnummers door de deelnemers of diens/haar gemachtigde te worden afgehaald. De individuele deelnemers zijn verplicht hun licenties bij de rugnummeruitreiking in te leveren.

De rugnummers dienen duidelijk zichtbaar te worden aangebracht. Ook de kaderplaatjes dienen op de juiste wijze aan de fiets te worden bevestigd. Alleen de rugnummers dienen na afloop te worden ingeleverd. Bij inlevering van de rugnummers krijgen de deelnemers hun licentie terug.

Art.5 – Materiaalwagens

Er wordt één materiaalwagen per ploeg in de wedstrijd karavaan toegelaten. De Nederlandse materiaalwagens dienen voorzien te zijn van eigen radiocommunicatie apparatuur. De frequentie van Radio Tour is 155.9375 MHz. Door de organisatie worden twee neutrale materiaalwagens en een motor rijder ingezet.

Art.6 – Ploegleidersvergadering

De ploegleidersvergadering U23 Road Series vindt plaats op donderdag 09 mei om 10:30 uur tot 11:00 uur in de Permanence Café de Koffer aan het Molenplein te Mierlo.

Art.7 – Juryvergadering

De juryvergadering voor de  U23 Road Series vindt plaats op donderdag 09 mei 2024, om 09:00 uur tot 09:30 uur in de Permanence: Café De Koffer Molenhoek 2 te Mierlo

Art.8 – Volgers karavaan

Voor zover bevoegd, en daartoe voorzien van K.N.W.U.-strook en ontvanger, stellen de voertuigen in

de volgers karavaan op, op aanwijzing van de verkeersregelaars en/of organisatie

Het meerijden in deze volgers karavaan door niet officiële personen en/of voertuigen is verboden. Zij zullen na overleg met de wedstrijdleiding, door het begeleidende politiekorps worden verwijderd. De bezemwagen is herkenbaar aan de op de auto aangebrachte bezem en groene vlag.

Art.9 – Opstellen van de deelnemers/Presentielijst/neutralisatie

De deelnemers dienen 45 minuten tot ten laatste 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd de presentielijst bij de ploegenvoorstelling  te hebben getekend en op aanwijzing van de wedstrijdleider c.q. microfonist, zich op te stellen aan het Molenplein  en na het startsignaal zal er in neutralisatie worden gestart. De start voor de U23 Road Series om 12:00 uur. Er zal een ploegenpresentatie plaatsvinden.

Art.10 – Verkeersreglement

Alle deelnemers en functionarissen in de volgers karavaan dienen zich te houden aan de normaal geldende regels en verkeersvoorschriften. Zij dienen zo veel mogelijk rechts van de weg te rijden en dienen de aanwijzingen c.q. opdrachten van de politie en wedstrijdleiding onmiddellijk op te volgen, daar zij anders voor verdere deelname of begeleiding kunnen worden uitgesloten. Alle deelnemende voertuigen in de karavaan dienen een geldige W.A.-verzekering te bezitten.

Art.11 – Bevoorrading en Waste Zone

Bevoorrading van de renners is tijdens de wedstrijd toegestaan. De zone welke hiervoor is ingericht, is gelegen aan de Mierloseweg te Mierlo, De zone wordt aangegeven met borden begin en einde bevoorrading. De Waste Zone, alleen hier, mag afval worden afgeworpen. Dit wordt door de organisatie na de wedstrijd opgeruimd

Art.12 – Afleiding volgers karavaan

De laatste ronde worden alle materiaalwagens afgeleid. Afleiding volgwagens is bij de afslag Vesperstraat/ van Mierlostraat rechtdoor rijden .

Art.13 – Huldigingen

Na afloop van de wedstrijd vindt de huldiging plaats van de eerste drie renners in de uitslag. De desbetreffende renners dienen zich onmiddellijk na afloop van de wedstrijd te melden bij de jurywagen, ter hoogte van de finishlijn, aan de Markstraat 14.  De prijzen en leiderstruien uitgereikt aan het Molenplein t.h.v. de Permanence Café de Koffer

Art.13 a- Tussensprints, geldend voor puntenklassement

De tussensprints geldend voor het punten klassement( groene trui) zal worden aangeven tijdens de ploegleiders vergaderingen, wanneer en in welke ronde deze worden afgesprint. Dit geldt voor de U23 Roadserie mannen.

Art.14 – Einde wedstrijd & protesten

De wedstrijd sluit een half uur na aankomst van de winnaar of direct na aankomst van de bezemwagen. Protesten kunnen na afloop van de wedstrijd bij de voorzitter van de wedstrijdcommissarissen worden ingediend.

Art.15 – Anti doping controle

Indien van toepassing: Bij de finish zal door middel van een publicatiebord, wat wordt opgesteld bij de jurywagen, worden aangegeven welke renners zich dienen te vervoegen voor de anti doping controle.

De anti doping controle vindt plaats bij Sporthal De Weijer, Hr. Van Scherpenzeelheusweg te Mierlo.

Art.16 – Aansprakelijkheid

De organisatie draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen of schade aan derden, voor, tijdens of na de wedstrijd.

Art.17 – Beslissingen

Bij het niet nakomen van dit reglement wordt de betreffende deelnemer uit de wedstrijd genomen en/of vinden sancties plaats tegen de betreffende ploegleider. In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet beslissen de wedstrijdcommissarissen omtrent de wedstrijd technische aangelegenheden. Wat betreft de organisatorische aangelegenheden zal de organisatie een beslissing nemen.

Correspondentieadres organisatie Stichting Wielerevenementen Mierlo:

Alex Martens
Goedhartdonk 25
5706 WT  HELMOND
+31 6 41314788
e-mail: ahjmartens@kpnmail.nl